Organized By:

79/68 Moo 2, Sammakorn Village, Soi 1/4,
Khwaeng Bangchan, Khet Klong Samwa,
Bangkok 10510, Thailand
Tel. 0-2906-2211 to 2
Fax. 0-2906-2127
E-mail: waso@wasotraining.com
 
 
Training Details
 ภาษาไทย    English จอง แผนที่สถานที่อบรม พิมพ์รายละเอียด กลับไปหน้าหลัก
ชื่อหลักสูตร INCOTERMS 2010 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
กำหนดวันสัมนา 24/01/2013   เวลา 09.00-16.30 น.

หัวข้อการอบรม The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2010 โดยมีผลบังคับใชแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554

ใน INCOTERMS 2010 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2000 โดยมี 4 เรื่องที่ทำการยกเลิก และมี 2 เรื่องที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่
จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน
กฏเกณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่าประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น
1. ความสำคัญของ Incoterms กับการค้าระหว่างประเทศ
2. ที่มา Incoterms 2010 ทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
3. สาระสำคัญของ Incoterms 2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms 2000 มีอะไรบ้าง
4. การเปลี่ยนแปลง Incoterms 2000 จาก 13 Terms เหลือ 11 Terms
o EXW
o FCA
o FAS
o FOB
o CFR
o CIF
o CPT
o CIP
o DAT
o DAP
o DDP
5. ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละterm ของ INCOTERM
6. Incoterms 2010กับ กฎระเบียบและพิธีการส่งออกและนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์
7. Incoterms 2010กับ ความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
8. การขาย / สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
9. หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า ในเรื่องของความเสี่ยง และความปลอดภัยของสินค้า
10. เงื่อนไขในการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน
11. ความสำคัญของจุดของการจัดส่งสินค้า กับ จุดที่ตกลงร่วมกันในการค้าระหว่างประเทศ
12. เอกสารที่ต้องจัดทำตาม Incoterms 2010
13. กรณีศึกษา และคำถาม คำตอบ
วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์
ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม
การสำรองที่นั่ง 1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร.0-29062211-2
2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127
3. E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
การชำระเงิน 1. เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขา รามอินทรา กม.10เลขที่บัญชี 142-2-10250-7
2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่ 0-29062127
3. หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 3030704238 บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 หมู่2 หมู่บ้านสัมมากร ซอย1/4 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
การแจ้งยกเลิก 1. ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วัน
2. หากไม่แจ้งตามกำหนดท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน
จอง แผนที่สถานที่อบรม พิมพ์รายละเอียด กลับไปหน้าหลัก

 

All Right Reserved 2002 © WASO Ltd., 79/68 Soi Samwa 29 Bangchan, Klong Sam Wa, Bangkok 10510